Skupinové jazykové kurzy

Naše krédo zní:

"Nebojte se mluvit a nestyďte se za své chyby"

Jazykové kurzy Pygmalionu jsou zaměřeny na konverzaci, důraz je kladen na pěstování schopnosti aktivního použití cizího jazyka. Komunikativní přístup k výuce cizích jazyků vzešel z výzkumu evropských a severoamerických lingvistu v 70. a na počátku 80. let. Vychází z presvědčení, že chceme-li úspěšně používat cizí jazyk, nestačí zvládnout pouze jeho formu (gramatiku, slovní zásobu a výslovnost), ale je nutné osvojit si jeho použití v reálných situacích.

Cílem lektoru Pygmalionu není pouze "zdolat" učebnici od začátku do konce, ale pojmout ji jako vodítko. Proto využívají v hodinách mnoho dalších materiálu (audio, video, tisk, literaturu). Ve skupině je maximálně 12 studentů, ve speciálních kurzech pouze 3-6 studentů. Malé skupiny jsou nepochybně důležitým faktorem ovlivňujícím kvalitu výuky.

Osvědčení

Po úspešném zvládnutí kurzu obdrží student osvědčení hodnotící jeho dosaženou jazykovou úroveň.