Sylabus pro kurzy Pupil

V kurzu se děti učí podle knih vydavatelství Cambridge University Press - Kid´s Box level 1-6. Všechny naše kurzy připravují děti na Cambridgeské zkoušky YLE. Děti mají k dispozici učebnici, cvičebnici a poslechové CD. Děti se učí zábavnou formou. Využívá se velké množství poslechových aktivit, her a oblíbených činností dětí tohoto věku.

Pupil 1- pro děti ve věku 6-8 let.

Učebnice Kid´s Box 1

 • Gramatika:
  Děti používají jednoduché fráze se slovesem být – am, are,is, have/mít -has got,dokázat - can/ can´t, mít rád - like a několik přídavných jmen jako např. big, small, happy, sad …
   
 • Slovní zásoba:
  Děti se učí slovní zásobu spojenou s číslovkami, barvami, školou, hračkami, rodinou, zvířaty, částmi těla, oblečení, volnočasovými aktivitami, domem, jídlem a dopravními prostředky
   
 • Mluvení:
  U každého z našich malých studentů je kladen důraz na používání základních zdvořilostních frází jako např. pozdravy, poděkování a informací o sobě. Dále pak na využívání naučené slovní zásoby v jednoduchých větách, nejen pojmenování předmětů.
   
 • Čtení:
  Děti se již pozvolna začínají orientovat v psané formě anglického jazyka a jsou schopné většinu jejich slovní zásoby i přečíst.
   
 • Poslech: Na poslech je kladen velký důraz a tvoří největší podíl v hodinách. Díky tomu děti umí spousty říkanek, písniček, ale hlavně se umí velmi dobře orientovat při poslechových diktátech a cvičeních.
 • Psaní: Děti jsou již schopny s pomocí psát několik slovíček, slouží pouze k pozvolnému představení psané formy jazyka .

Pupil 2 – pro děti ve věku 8-10 let.

Učebnice Kid´s Box 2

 • Gramatika:
  Děti si rozšiřují své gramatické znalosti o existencionální frázi there is/are, množné číslo podstatných jmen, tázací zájmena where, when, how …, zápor slovesa být, přítomný čas průběhový, základní předložky, have/haven´t got, zdvořilostní frázi would like and want.
   
 • Slovní zásoba:
  Děti si doplňují slovní zásobu v již některých jim známých tématech jako jsou škola, dům, rodina, jídlo, farma, moje město, oblečení ale i ve zcela nových - moje koníčky, narozeniny, dovolená.
   
 • Mluvení:
  Děti již zvládají používat anglický jazyk v jednoduchých, krátkých větách a souvětích. Reagují adekvátně na mnoho dotazů a zadaných úkolů.
   
 • Čtení:
  Čtení se stává samozřejmou součástí výuky. Děti si umí přečíst velmi krátké příběhy a také zadání úkolů.
   
 • Poslech:
  Poslechové aktivity a písničky jsou nezbytnou součástí všech probíraných témat. Také se děti učí správné výslovnosti pomocí cvičení, která jsou součástí učebnice.
   
 • Psaní:
  Děti se již stále častěji zapojují do psaní jednoduchých slovíček a vět.

Pupil 3 – pro děti ve věku 9-11 let.

Učebnice Kid´s Box 3

 • Gramatika:
  Děti jsou obeznámeny o přivlastňovací způsob podstatných jmen, přítomný čas prostý a průběhový, nové předložky, zájmena always, never, sometimes a také o modální slovesa can/can´t, must/mustn´t, stupňování přídavných jmen a minulý čas slovesa být.
   
 • Slovní zásoba:
  Slovní zásoba je představena v tématech: bank, bus station, cinema, sports centre, supermarket, swimming pool, library, market.
   
 • Mluvení:
  Děti již umí mluvit v souvislejších větách. Jsou schopny popsat svůj denní režim a zvyky. Zvládnou také popsat dění na obrázcích a fotografiích.
   
 • Čtení:
  Děti si čtení procvičují na zábavných příbězích v každé lekci, při čemž si aktivně procvičují naučenou slovní zásobu.
   
 • Poslech:
  Děti již umí rozpoznat menší rozdíly v popisovaných událostech a poslechové aktivity a písničky jsou stále nedílnou součástí všech probíraných témat.
   
 • Psaní:
  Probíhá formou doplňování chybějících slov v textu a větách, opravování chybných údajů a také již krátkého popisu událostí o rozsahu několika vět.

Pupil 4 – pro děti ve věku 10-12 let.

Učebnice Kid´s Box 4

 • Gramatika:
  Dětem jsou v gramatice představeny relative clauses používající „who, where“, minulý čas v záporné verzi a v otázkách s použitím pravidelných i nepravidelných sloves. Také minulý čas modálního slovesa can „could, couldn´t“ a superlativum přídavných jmen.
   
 • Slovní zásoba:
  Děti se učí slovní zásobu představenou třemi kamarády z učebnice, kteří se pro jejich školní časopis zabývají tématy: city and direction words (right, left, straight on, corner, past, across, along), taxi, hotel, police station, airport, museum, castle, theatre, post office.
   
 • Mluvení:
  Děti jsou schopny komunikovat spolu navzájem, umí klást jednoduché otázky a popsat mnoho situací a událostí se kterými se setkávají každý den.
   
 • Čtení:
  Čtení je důležitou součástí, kde se již vyžaduje nejen porozumění textu ale i následné vypracování úkolů a komunikaci.
   
 • Poslech:
  Děti mají poslechová cvičení jako neoddělitelnou součást práce s učebnicí a tvoří velmi podstatný podíl hodin v podobě poslechových příběhů nebo písniček. Začínají se seznamovat s fonetickou abecedou a tím se aktivněji soustředí na správné vyslovování anglických slov a také na intonaci.
   
 • Psaní:
  Děti se naučí sdělovat své myšlenky a názory v psané formě jazyka díky různým projektům. S pomocí předlohových cvičení jsou již schopny napsat jeden až dvou odstavcový text a krátké dopisy a emaily.

Pupil 5 – pro děti ve věku 11-13 let.

Učebnice Kid´s Box 5

 • Gramatika:
  Děti si v gramatice osvojují přítomné časy a minulé v oznamovací, tázací i záporné struktuře. Začínají s vyjádřením budoucího času „ going to“. Objevují se i frázová slovesa a modální slovesa „should/shouldn´t a rovněž předpřítomný čas pro vyjádření zážitků.
   
 • Slovní zásoba:
  Slovní zásoba je rozšířena o témata školních předmětů, správného určení času, různá zaměstnání, mnoho předložek místa, slovíček pro popis města, přírody atd., různé materiály, smysly, sporty a konkrétnější popis zvířat.
   
 • Mluvení:
  Děti umí používat angličtinu automaticky po celou dobu lekcí, již jim nedělá velké potíže se ptát a reagovat na různé podněty. S pomocí zvládají i jednoduše vyjádřit jejich pocity a myšlenky.
   
 • Čtení:
  Články ke čtení jsou komplexnější a děti se díky nim dozvídají nové zajímavosti z oblasti geografie, historie a jiných vědních oborů.
   
 • Poslech:
  Děti si poslechové dovednosti trénují na cvičeních, kde musí doplňovat chybějící informace, odpovídají na otázky. Výslovnostní cvičení jsou samozřejmostí v každé lekci.
   
 • Psaní:
  Psaná forma jazyka je již velmi rozsáhlá. Děti dokáží bez problémů napsat text o rozsahu asi 180 slov. Témata navazují na probíranou látku a projekty. V neformálních dopisech a emailech zvládnou děti sdělovat kamarádům své každodenní činnosti.

Pupil 6 – pro děti ve věku 12-14 let.

Učebnice Kid´s Box 6

 • Gramatika:
  Gramatika je zaměřena na vyjádření budoucích časů “ going to, „ will“ , minulý průběhový čas, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, předpřítomný čas s předložkami „for, since“ a zájmeny „just, yet, already“, nová zájmena „ some , any , no, every …“ a modální slovesa“ may, might, etc …“
   
 • Slovní zásoba:
  slovní zásoba je již velmi velká a děti se na této úrovni učí slovíčka týkají-cí se moderní technologie, cestování, volnočasových aktivit na vesnici a ve městě, jídla, moře a oceánu, oblečení a různých zemí a národností.
   
 • Mluvení:
  Teenageři umí velmi dobře komunikovat nejen v jim známých námětech pro rozhovor, ale i o složitějších tématech, kdy bez problémů sdělují své myšlenky a pocity.
   
 • Čtení:
  Články z různých oborů jsou velmi zajímavou formou učení se a zde je již čtení na takové úrovni, že si teenageři sami vyhledávají časopisy, hnihy i články na internetu. Anglicky psané knihy v zjednodušené formě si mohou děti číst již sami doma.
   
 • Poslech:
  V poslechových cvičeních se od teenagerů vyžaduje větší soustředění se na detailnější informace. Poslechové diktáty jsou dobrým způsobem jak se naučit spelling i správnou výslovnost a intonaci jazyka.
   
 • Psaní:
  ​Teenageři zdokonalují své dovednosti psaním delších neformálních dopisů a emailů tak i krátkých formálních dopisů a emailů. Zvládnou psát reálné i vymyšlené příběhy o rozsahu asi 200 slov.

Od 13-14 let naše studenty pak již připravujeme na mezinárodní zkoušky PET a následně pak FCE.