OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. Pygmalion, s. r. o. (dále jen „školitel") se zavazuje poskytnout klientovi kvalitní jazykovou výuku po dobu platnosti této závazné objednávky.


2. Školitel je povinen informovat klienta o všech změnách (lektora, délky hodiny, apod.).


3. Klient se zavazuje uhradit školné podle této závazné objednávky. V případě fakturace splatnost faktury činí 14 dnů od jejího vystavení.


4. Klient v kurzu 1-to-1 je povinen odebrat výuku od školitele v plné výši v dohodnutém rozsahu výuky. Pokud klient nemůže nastoupit na vyučovací hodinu z jakýchkoliv důvodů, musí nejpozději 1 pracovní den předem (nejpozději do 12.00 hod. do¬poledne) tuto skutečnost nahlásit školiteli. Pokud takto neučiní bude mu účtována vyučovací hodina v plné výši. Klient může stornovat maximálně 10 % výuky. Ostatní zrušená výuka mu bude účtována dle dohodnutých obchodních podmínek.


5. Klient v kurzu 2-to-1 je povinen odebrat výuku od školitele v plné výši v dohodnutém rozsahu výuky. Pokud klient v kur¬zu 2-to-1 nemůže nastoupit na vyučovací hodinu z jakýchkoli důvodů, musí nejpozději 1 pracovní den předem (nejpozději do 12.00 hod. dopoledne) tuto skutečnost nahlásit školiteli s uvedením termínu náhrady vyučovací hodiny. S touto náhradou musí souhlasit školitel a druhý z klientů. Pokud takto neučiní, nebo školitel a druhý z klientů nebudou souhlasit s náhradou vyučovací hodiny, bude mu vyučovací hodina účtována v plné výši. Klient může stornovat maximálně 10 % výuky. Ostatní zrušená výuka mu bude účtována dle dohodnutých obchodních podmínek.


6. Objednávku lze zrušit pouze písemnou formou výpovědi doručenou školiteli. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.


7. Školitel si zdvořile vyhrazuje ve výjimečných případech, po předchozím souhlasu klienta, zrušit kurz (zejména v případě one-mocnění lektora). V tomto případě poskytne klientovi možnost výuky s jiným lektorem.


8. Klient je povinen dostavit se na výuku včas. V případě, že se klient nedostaví na výuku do 20 minut, má lektor právo po tomto limitu z hodiny odejít a školitel výuku klientovi účtovat v plné výši.


9. Při zjištění jakékoliv závady týkající se sjednané výuky, je právem a povinností klienta bez prodlení informovat školitele. Pokud nedošlo k prokazatelně uspokojivému odstranění závady, reklamuje závady klient vždy písemnou formou. Za období oprávněné reklamace vrátí školitel klientovi odpovídající část nevyčerpaného školného.


10. Školitel neodpovídá za škodu, ztrátu či zranění, jenž klient utrpí v jeho prostorách.