Sylabus pro Pygmalionek

Proč s Pygmalionkem?

 • Používáme ucelenou a promyšlenou koncepci výuky od tří let až do dospělosti
 • Výuka směřuje ke složení Cambridgeských zkoušek pro děti (YLE, KET) a získání mezinárodního certifikátu z angličtiny již ve věku 13 let
 • Můžeme se pochlubit profesionálním lektorským týmem
 • Používáme kvalitní učební materiály Playtime (vydavatelství Oxford University Press), které získaly mezinárodní ocenění British Council Innovation Awards
 • Naše metodika vychází z nejnovějších poznatků a výzkumů světových univerzit.
 • Děti při výuce vnímají skutečný a přirozený jazyk, snaží se mu rozumět a reagovat na něj.
 • Smyslem výuky není to, aby si děti pouze zapamatovaly skupiny podstatných jmen, ale aby vnímaly jazyk jako celek.
 • Kolik toho děti umí říct nebo vyjmenovat, není tím správným měřítkem - důležité je, do jaké míry jazyku rozumí. Děti nelze do mluvení nutit, je jim třeba dát ve výuce dostatek příležitostí k tomu, aby samy mluvit chtěly.
 • Pomáháme dětem vytvářet pozitivní vztah k angličtině. Učebny jsou přizpůsobené potřebám a přáním dětí. Dáváme přednost energickému vedení hodiny.
 • Pomocí různorodých aktivit rozvíjíme psychomotorické a pohybové schopnosti a dovednost vyjádřit pocity a prožitky.
 • V kurzech pro děti se zabýváme rozvojem jazykových a komunikativních dovedností jako i dovedností, které předcházejí čtení a psaní pomocí obrázkových karet, pracovních listů apod.
 • Velkým přínosem jsou poslechová cvičení v podobě říkanek, písniček a příběhů, které jsou u dětí velmi oblíbené.
 • V hodinách nechybí zábava, písníčky a příběhy jsou doprovázeny pohybovými aktivitami.
 • Dítě získává povědomí o vyučovací hodině, která má svá pravidla a v určitém směru opakující se charakter, čímž jsou děti pozvolna připravovány na školu.
 • Velký důraz je kladen na výslovnost a intonaci anglického jazyka.
 • Lektoři používají anglický jazyk po celou dobu výuky, jen výjimečně pomáhají vysvětlit některé úkoly v jazyce mateřském.

Předškolní kurz Pygmalionek je rozdělen do 3 úrovní:

Pygmalionek Starters:

Děti se zde poprvé setkávají se třemi kamarády „Rocket, Star, Melody and Twig", kteří je provázejí po celou dobu kurzu. Naučí se slovíčka zvířat, oblečení, části těla, hraček, barev a také několik frází a slovíček spojených s oslavou Vánoc, Velikonoc, Halloweenu a narozenin. V hodinách se hodně dbá na tzv. classroom language, který slouží k porozumění všech požadavků učitele jako např.:“ sit down,stand up, color, give me, listen, show me, guess, …“

Pygmalionek A:

Děti si slovní zásobu rozšiřují o slovíčka a fráze s tématikou zvířat, oblečení, těla, hraček, barev, jídla, Vánoc, Velikonoc , Halloweenu atd. Děti se aktivněji zapojují do všech aktivit, anglický jazyk začíná být mnohem víc používán dětmi samotnými. Poslechové příběhy jsou rozsáhlejší a využívající mnoho užitečných frází, které si děti snáze osvojují a produkují. Rovněž jazykové hry využívají schopnosti dětí si učivo lépe pamatovat.​

Pygmalionek B:

Slovní zásoba je natolik široká, že nemají problém rozumět všem pokynům učitele a jednoduchým společenským frázím. Učí se správně používat jazyk v situacích např. v obchodě, restauraci atd. Témata pro tuto úroveň předškolního kurzu jsou rodina, zvukové hračky, zvířata v džungli, části obličeje, počasí, dovolená, piknik atd. Umí rozlišovat několik přídavných jmen: big, small, happy, sad, good, bad, atd. Poslechová cvičení tvoří největší část hodiny, také hry a pracovní listy jsou součástí hodin.

Po absolvování výuky angličtiny v předškolním věku v kurzu Pygmalionek dítě:

 • bude schopno aktivně používat základní slovní zásobu tématických okruhů, které jsou mu blízké
 • pasivně si osvojí mnoho frází a větných spojení, bude jim rozumět a bude schopno na ně reagovat
 • bude přirozeně reagovat na základní otázky, prosby a pokyny (instrukce, požadavky)
 • seznámí se s angličtinou, která mu již nebude znít cize
 • oblíbí si angličtinu, získá k ní kladný vztah
 • zdokonalí se v rozvoji hrubé i jemné motoriky
 • naučí se spolupracovat ve skupině