Uroveň A1

ZAČÁTEČNÍCI

V kurzu bude probrána druhá polovina učebnice Nuevo Ven 1

Co se s námi za rok naučíte?

Gramatika
Student se naučí přítomný průběhový čas, používat blízkou budoucnost, základní minulé časy, prohloubí si znalosti u nepravidelných sloves, bude umět stupňovat přídavná jména, zopakuje si používání zájmen 3. a 4. pádu, seznámí se s ukazovacími a samostatnými přivlastňovacími zájmeny.

Slovní zásoba
Student se naučí základní slovní zásobu týkající se cestování, počasí, sportu, zdraví, minulých událostí, prohloubí svou slovní zásobu k tématu volného času.

Mluvení
Student zvládne krátkou konverzaci na probraná témata. Přijmout či odmítnout pozvání, domluvit si schůzku, vyjádřit povinnost a lhostejnost, mluvit o svých záměrech a budoucích plánech, přijmout omluvu a omluvit se. Také se naučí jak komunikovat po telefonu, hovořit o počasí, o minulých událostech, o svém životě, vyjádřit svůj duševní a zdravotní stav. Bude schopen vyžádat si informaci o dopravních prostředcích.

Čtení
Student rozumí krátkým, jednoduchým textům popisující běžný život lidí i jednoduchému vyprávění v minulém čase.

Poslech
Student je schopen porozumět jednoduchým monologům a dialogům a z poslechu získat potřebné informace.

Psaní
Student zvládne napsat krátký text týkající se jeho denní rutiny, jeho blízkých a volného času. Odpovědět na dopis či e-mail.

Mohou být použity i jiné učební materiály, přičemž sylaby budou zachovány.