ÚROVEŇ A0

ÚPLNÍ ZAČÁTEČNÍCI


V kurzu bude probrána první polovina učebnice Nuevo Ven 1

 

Co se za rok naučíte?

Gramatika
Student se naučí používat slovesa být, zájmena osobní i přivlastňovací, zájmena 3. a 4. pádu, přítomný čas prostý, sloveso „mít rád", používat zvratná slovesa a rozkazovací způsob kladný.

Slovní zásoba
Student zvládne nejzákladnější slovní zásobu: číslovky, národnosti, barvy, základní přídavná jména a slovesa, názvy rodinných příslušníků a nejčastějších zaměstnání, jednoduché výrazy týkající se denního programu, vlastností, jídla, bydlení, koníčků a nakupování.

Mluvení
Student za pomocí jednoduchých frází dokáže představit sebe i druhé, popsat vzhled a charakter osob, svůj každodenní život a je schopen odpovídat na jednoduché otázky. Zvládne mluvit o bydlení a lokalizovat předměty v prostoru, zeptat se na čas, vyprávět o svém volném čase, objednat si v restauraci a nakoupit si.

Čtení
Student rozumí krátkým a jednoduše formulovaným textům obsahující základní výrazy a fráze související s probíranými tématy.

Poslech
Student si nejprve osvojí pravidla výslovnosti a pak se postupně naučí porozumět jednoduchým dialogům.

Psaní
Student zvládne vyplnit formulář dotazující se na jeho osobní údaje, napsat krátký text vztahující se k jeho osobě a k běžným záležitostem, dále napíše velmi jednoduchý dopis nebo e-mail.

Mohou být použity i jiné učební materiály, přičemž sylaby budou zachovány.