Úroveň B2

Pokročilí

V kurzu bude probrána první polovina učebnice Studio d B2 - die Mittelstufe

Co se s námi za rok naučíte?*

  • Témata a texty
    Pohostinství a zvyklosti v pohostinství v německy mluvících zemích, pozvánky, pohádky, životopisy slavných, práva a povinnosti, sousedské rozepře, absurdní zákony, názvosloví z oblasti výpočetní techniky, rádio a televize, mobilní telefon, internet, životní styl a stravování, objednávky jídla, požitek z jídla.
  • Řečové dovednosti
    Hovořit o zvyklostech v pohostinství, porozumět pozvánkám k různým příležitostem, hovořit o pohádkách, jejich typických rysech a srovnávat je, převyprávět pohádky, srovnávat obrázky, hovořit o právech a povinnostech, vyjádřit domněnky, řešit konflikty, dokázat vhodně poradit, hovořit o médiích, vyhodnotit graf a komentovat jej, zanechat zprávu na záznamníku, hovořit o stravovacích zvyklostech a jídle.
  • Gramatika
    Spojky vyjadřující časovou posloupnost, infinitiv s zu, stupňování příslovcí, zesílený zápor, příčestí minulé I v kombinaci se slovesem, nebo podstatným jménem, slovosled ve větě hlavní a vedlejší.

* Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 2x45minut týdně.

Mohou být použity i jiné učební materiály, přičemž sylaby budou zachovány.