Úroveň B2+

Pokročilí

V kurzu bude probrána druhá polovina učebnice Studio d B2 - die Mittelstufe

 

Co se s námi za rok naučíte?*

  • Témata a texty
    Příroda a životní prostor, národní parky, dovolená, práce a naše představy o ni, pracovní požadavky, žádost o práci, známé dvojice z oblasti filmu a divadla, román, filmová kritika, svět knihy, čtecí zařízení, literatura a její vývoj.
  • Řečové dovednosti
    Hovořit o přírodě, představy o dovolené a trávení volného času, vyjádřit vlastní postoj k tématu ochrana životního prostředí a přírody, diskutovat o práci, orientace na trhu práce, sestavit životopis a diskutovat o něm, napsat motivační dopis, hovořit o mezilidských vztazích, napsat kritiku, hovořit o knihách a čtenářských návycích.
  • Gramatika
    Větné členy, změna slovosledu a následná větná skladba, předložkové vazby a rekce sloves, tvorba přídavných jmen opačného významu, nepřímá řeč, spojky ovlivňující větnou skladbu a slovosled, předložky, neurčitá zájmena a jejich použití ve větě.

* Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 2x45minut týdně.

Mohou být použity i jiné učební materiály, přičemž sylaby budou zachovány.