Úroveň B1

středně pokročilí

V kurzu bude probrána první polovina učebnice Studio d B1

Co se s námi za rok naučíte?*

  • Témata a texty
    Čas, historie německy mluvících zemí, problémy každodenního života, příčiny stresu a jeho předcházení, v bance, na policejní stanici, ženy a muži, partnerství a soužití, hádky, Porúří, pojištění, průmysl, pracovní úraz a pojištění, školy v Německu, povolání ve škole, rozvrh hodin.
  • Řečové dovednosti
    Hovořit o čase obecně a konkrétně, komentovat získané informace, hovořit o dějinách německy mluvících zemí, hovořit o problémech každodenního života, dokázat poradit a zdůvodnit svůj postoj k danému problému, hovořit o mužích, ženách a předsudcích, hovořit o partnerských problémech, popsat místa a regiony, hovořit o pracovních úrazech a pojištění, hovořit o škole a povolání, hovořit o přáních.
  • Gramatika
    Vedlejší věty, préteritum nepravidelných sloves, nominalizace, podmiňovací způsob způsobových sloves, stupňování příslovcí, infinitiv s zu, přídavná jména s un- a los-, zdrobněliny, koncovky přídavných jmen.

* Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 2x45minut týdně.

Mohou být použity i jiné učební materiály, přičemž sylaby budou zachovány.