Úroveň B1+

středně pokročilí

V kurzu bude probrána druhá polovina učebnice Studio d B1

Co se s námi za rok naučíte?*

  • Témata a texty
    Klima a životní prostředí, počasí, konflikty, nehody, problémy, řeč těla, zvuky, generace a generační problémy, soužití, dětské sny, životní etapy, rodinné vztahy, migrace a imigrace, evropská unie, instituce evropské unie.
  • Řečové dovednosti
    Hovořit o klimatu, počasí a životním prostředí, hovořit o pravidlech a zásadách společenského chování, diskutovat o problémových situacích, řešit konflikty, hovořit o rodině, rodinných vztazích a soužití generací, hovořit o přistěhovalectví, migraci, hovořit o Evropě a politice, diskutovat o politických problémech, hovořit o evropských institucích.
  • Gramatika
    Budoucí čas I, časové údaje, spojky je - desto, nicht -  sondern, nicht nur- sondern auch, weder - noch, entweder- oder,  příčestí minulé I, podmiňovací způsob způsobových sloves, plusquamperfektum, přivlastňovací zájmena ve 3. pádu, sloveso lassen, používaní man, vztažná zájmena ve 2. pádu, tázací zájmena, protiklady, složená slova s koncovkami -heit a -keit.

* Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 2x45minut týdně.

Mohou být použity i jiné učební materiály, přičemž sylaby budou zachovány.