h1>Úroveň A2

mírně pokročilí

V kurzu bude probrána první polovina učebnice Studio d A2

Co se s námi za rok naučíte?*

  • Témata a texty
    Zkušenosti s učením, vícejazyčnost, životopis, jazyky a učení, rodina a příbuzenstvo, rodinné oslavy, způsob života, blahopřání, pracovní a soukromé cesty, plánování cesty, doprava, jízdní řády, volný čas, aktivity, spolky, koníčky, sport, média v našem životě, nákup po internetu, SMS, email, webové stránky, internet, reklamace, aktivity ve volném čase, gastronomie, společenský život, seznamování.
  • Řečové dovednosti
    Hovořit o jazycích, jmenovat důvody, hovořit o vlastním vzdělání, hovořit o rodině a rodinných oslavách, popsat fotografie a osoby, někomu poblahopřát, někoho pozvat, říci svůj názor, hovořit o cestě, vyjádřit domněnky, číst jízdní řády, naplánovat a zamluvit cestu, vyjádřit opak a alternativy, hovořit o koníčcích a zájmech, hovořit o médiích, psát SMS nebo email, něco reklamovat, volný čas: říci, na co má člověk chuť, co by chtěl dělat, číst jídelní lístek, objednat si v restauraci, hovořit o seznamování a kontaktech.
  • Gramatika
    Vedlejší věty, porovnávání, stupňování přídavných jmen, přivlastňovací zájmena ve 3. pádě, přídavná jména ve 3. pádě, 2. pád s koncovkou -s, zvratné zájmeno, časová příslovce, slovesa s předložkami, neurčitá zájmena, nepřímé otázky ve vedlejších větách, vedlejší věta vztažná, vztažná zájmena, přídavná jména bez členu v 1. a 4. pádě.

* Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 2x45minut týdně.

Mohou být použity i jiné učební materiály, přičemž sylaby budou zachovány.