Úroveň A2+

mírně pokročilí

V kurzu bude probrána druhá polovina učebnice Studio d A2

Co se s námi za rok naučíte?*

  • Témata a texty
    Život ve městě a na venkově, hledání bydlení a stěhování, nehody v domácnosti, první pomoc, významná města evropské kultury, okružní cesta po městě, hudba a literatura, města dříve a dnes, vztahy, vzdělání, rekvalifikace, hledání zaměstnání, zdvořilost a telefonování na pracovišti, životopis, ucházení se o místo, svátky v průběhu roku, emoce, film, vynálezy a historie jejich vzniku, výroba.
  • Řečové dovednosti
    Hovořit o životě ve městě a na venkově, číst a vyhodnocovat inzeráty o bydlení, vyptat se na byt, naplánovat stěhování, podat zprávu o nehodě v domácnosti, hovořit o kulturních zájmech, naplánovat prohlídku města, zorganizovat návštěvu divadla, hovořit o profesním životopisu a přáních, orientovat se v inzerátech o zaměstnání a životopisech, zanechat telefonický vzkaz, zdvořilé prosby, hovořit o svátcích a zvycích, hovořit o dárcích, srovnávat svátky v německy mluvících zemích se svátky v jiných zemích, rozpoznávat a vyjadřovat emoce, reagovat na emoce, hovořit o filmu, rozumět popisům produktů a vynálezů, říci, které věci se často používají a k čemu, vyjádřit účel, popsat průběh.
  • Gramatika
    Způsobová slovesa v préteritu, vedlejší věty, příslovce času, préteritum sloves, substantivizace, podmiňovací způsob, předložky a slovesa se 3. pádem, slovesa s předmětem ve 3. a 4. pádě, neurčitá zájmena, 2. pád, vedlejší věty vztažné, trpný a činný rod.

* Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 2x45minut týdně.

Mohou být použity i jiné učební materiály, přičemž sylaby budou zachovány.