Uroveň A1

začátečníci

V kurzu bude probrána druhá polovina učebnice Studio d A1

Uroveň A1

Co se s námi za rok naučíte?*

Témata a texty

Povolání a všední den, vizitky, orientace ve městě, plán města, turistický ruch, kultura, cyklistická mapa, prázdninový kalendář, prázdniny a dovolená, názvy měsíců, nehoda, potraviny, nakupování, míry a váhy, jídla a čas k jídlu, oblečení a nákupy, barvy, počasí, lidské tělo a sport, u lékaře, emoce, inzeráty, rady.

Řečové dovednosti

Hovořit o povoláních, popsat denní program a činnosti, někoho představit v zaměstnání, vyhodnotit statistiku, zeptat se na cestu a popsat ji, vyprávět o zájezdě, napsat pohlednici, hovořit o prázdninách a dovolené, popsat nehodu, nakupovat: zeptat se a říci, co si přeji, zeptat se na cenu a odpovědět, hovořit o jídle: říci co mi chutná, co rád jím a piju, porozumět receptu, hovořit o oblečení, nakupovat oblečení, porozumět informacím o počasí, hovořit o počasí, nazvat části těla, říci co mi chybí a kde mě bolí, dát radu a doporučení, napsat dopis.

Gramatika

Způsobová slovesa, přivlastňovací zájmena a zápor, předložky se 3. a 4. pádem, perfektum pravidelných a nepravidelných sloves, stupňování, tázací zájmena, přídavná jména ve 4. pádě, ukazovací zájmena, rozkazovací způsob, osobní zájmena ve 4. pádě.* Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 2x45minut týdně.

Mohou být použity i jiné učební materiály, přičemž sylaby budou zachovány.