Úroveň A0

úplní začátečníci

V kurzu bude probrána první polovina učebnice Studio d A1

Co se s námi za rok naučíte?*

  • Témata a texty
    První kontakty s cizincem, internacionalismy, německá křestní jména, rozhovory v kavárně, komunikace v jazykovém kurzu, pamětihodnosti v Evropě, jazyky v Evropě, jazyky sousedů, bydlení a jeho formy, místnosti a nábytek, termíny a schůzky, časové údaje, orientace na pracovišti, cesta do zaměstnání.
  • Řečové dovednosti
    Porozumění internacionalizmům, někoho pozdravit, představit sebe i jiné, zeptat se partnera na jméno a odkud pochází, objednat si v kavárně a zaplatit, počítat, jmenovat telefonní čísla a porozumět jim při poslechu, ptát se na předměty a pojmenovávat je, hovořit o městech a pamětihodnostech, hovořit o zemích a jazycích, udat zeměpisnou polohu, popsat byt, hovořit o lidech a věcech, vyjádřit časový údaj, popsat denní program, sjednat si termín a domluvit se, omluvit se za zpoždění, říci kde lidé pracují a kde bydlí, orientovat se v domě, zeptat se na cestu a na osoby, umět si telefonicky sjednat termín.
  • Gramatika
    Věta oznamovací, věta tázací s tázacími slovy, časování sloves v přítomném čase, osobní zájmena a slovesa, podstatná jména v jednotném a množném čísle, určitý a neurčitý člen, záporné zájmeno, složená slova, jednoduchý minulý čas, otázka doplňovací  a zjišťovací, přivlastňovací zájmena, přídavná jména ve větě, předložky s časovými údaji, slovesa s odlučitelnou předponou, řadové číslovky.

* Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 2x45minut týdně.

Mohou být použity i jiné učební materiály, přičemž sylaby budou zachovány.