Úroveň A0 - A1

úplní začátečníci - začátečníci

V kurzu budou probrány lekce 0 – 4 učebnice Nuovo Progetto Italiano 1.

CO S NÁMI ZA ROK NAUČÍTE? *

 • Gramatika
  Student se naučí tvary osobních zájmen, přítomný čas slovesa „být“, „mít“, pravidelných sloves, modálních sloves a vybraných nepravidelných sloves, naučí se používat přídavná jména ve shodě s rodem a číslem podstatného jména, členy určité, neurčité a dělivé, vykání, základní předložky i ve spojení se členem, přivlastňovací zájmena „můj, tvůj, jeho, její“, seznámí se s minulým časem „passato prossimo“ a naučí se ho používat.
 • Slovní zásoba
  Student se naučí základní slovní zásobu potřebnou k představení sebe i jiných osob, k popsání fyzického vzhledu a charakteru, pozdravy, národnosti, číslovky základní a řadové, dny v týdnu, měsíce, roční období, seznámí se se slovní zásobou k pojmenování aktivit o víkendu či ve volném čase, s užitečnými výrazy týkajícími se dopravy, napsání neformálního dopisu nebo e-mailu, výrazy k objednání si nápojů a jídla v baru.
 • Mluvení
  Student je schopen se jednoduše představit, popsat charakter a vzhled osob, popsat bydlení a lokalizovat předměty v prostoru, zeptat se na čas, přijmout či odmítnout pozvání, poděkovat a reagovat na poděkování, vyprávět o svých koníčcích a aktivitách ve volném čase, objednat si v baru.
 • Čtení
  Student rozumí krátkým textům obsahujícím slovní zásobu a fráze, které souvisejí s probíraným tématem.
 • Poslech
  Student si nejprve osvojí pravidla výslovnosti a pak se učí porozumět jednoduchým dialogům.
 • Psaní
  Student zformuluje krátký text týkající se jeho osoby, osobních údajů, napíše jednoduchý e-mail své rodině nebo kamarádovi o trávení svého volného času, víkendu.

* Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 2x45minut týdně.

Mohou být použity i jiné učební materiály, přičemž sylaby budou zachovány.