Úroveň B 1 +

středně pokročilí

V kurzu bude probrána látka z lekcí 1 – 5 učebnice Chcete ještě lépe mluvit česky?

CO S NÁMI ZA ROK NAUČÍTE? *

 • Gramatika
  Student si prohloubí své znalosti časů, seznámí se s číslem u substantiv, reflexivními slovesy, přechylováním substantiv,  zopakuje deklinaci a nepravidelnou deklinaci, seznámí se s minulým kondicionálem, názvy nositelů vlastností, naučí se používat posesivní adjektiva, zájmeno „jehož“
 • Slovní zásoba
  Základní slovní zásoba je obohacena o slova potřebná k lepšímu popisu lidí (vlastnosti, části těla, oblečení), k popisu událostí, které se staly nebo nastanou (cestování, plány do budoucna, pracovní plány, problémy každodenního života, v nouzi, dobré jídlo, které nás těší).
 • Mluvení
  Student dokáže hovořit nejen o sobě, o své rodině a svých přátelích, ale taktéž se dokáže jednoduše vyjádřit k problémům, které se ho bezprostředně netýkají. Student se učí komunikovat stále více o abstraktních a kulturních tématech.
 • Čtení
  Student je schopen číst texty týkající se širšího okruhu témat a obsahující širší spektrum slovní zásoby i gramatických jevů. Student čte s porozuměním články a zprávy, které se zabývají současnými problémy – politika, kultura.
 • Poslech
  Student chápe i delší promluvy. Student chápe smysl rozmanitých a přirozených (i komplikovanějších) rozhovorů, vyprávění a rozhlasových pořadů týkajících se života současné společnosti.
 • Psaní
  Student umí uplatnit naučenou slovní zásobu a gramatiku v jednodušších souvislých textech popisujících různé osoby, místa, zážitky a dojmy (neformální i jednoduché formální dopisy a emaily, krátké popisy a příběhy). Student je schopen vytvořit i náročnější a formálnější texty, v nichž je třeba uplatnit specifičtější slovní zásobu a složitější gramatické prostředky, jako je životopis a žádost o práci, filmová recenze nebo novinový článek.

* Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 1x60minut týdně

Mohou být použity i jiné učební materiály, přičemž sylaby budou zachovány.