Úroveň C1

velmi pokročilí (1)

V kurzu bude probrána první polovina učebnice New English File Advanced.

 

CO SE S NÁMI ZA ROK NAUČÍTE? *

 • Gramatika
  U studenta se očekává schopnost bez potíží užívat širokého repertoáru gramatických prostředků. Gramatické učivo není prezentováno izolovaně, ale je uváděno do souvislostí a zaměřuje se na drobné významové rozdíly. Student si utřídí a obohatí své znalostI spojovacích výrazů, pomocných sloves, gramatických časů a dalších vazeb k popisu událostí v různých časových rovinách v minulosti, výrazových prostředků užívaných ke spekulaci, zvláštních větných struktur, které umožňují zdůraznit jisté informace, přacích vět a kondicionálů, příslovečných frází.
   
 • Slovní zásoba
  Studentova slovní zásoba proniká do oblastí velmi formálních, specifických výrazů, kolokací a idiomů spjatých jak s konkrétními tak s abstraktními tématy (práce, rodina, jazyky,čas, historie, vztahy, knihy, moderní technologie, zvuky, životní styl, společnost, nemoci).
   
 • Mluvení
  Student se dokáže vyjadřovat plynule, podrobně a pohotově k celé škále témat, nemusí se nijak omezovat v tom, co chce vyjádřit, dokáže přesně formulovat své myšlenky a názory a zapojit se do diskuse s rodilými mluvčími.
   
 • Čtení
  Student rozumí dlouhým složitým textům nejrůznějšího charakteru – beletristickým i faktografickým, vztahujícím se k nejrůznějším tématům.
   
 • Poslech
  Student dovede sledovat dlouhé ústní projevy rozmanitého rázu od odborných po hovorové.
   
 • Psaní
  Student se zdokonaluje v psaní rozmanitých typů textů reagujících na širokou škálu aktuálních témat a vyplývajících z různých životních  situací (žádost o práci, článek, recenze, úvaha) tak, aby výsledný text byl nejen zajímavý, ale i správně uspořádaný, napsaný vhodným stylem, formulovaný bez větších potíží, bohatý na slovní zásobu a gramatické prostředky.

* Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 2x45minut týdně.