Úroveň C1+

velmi pokročilí (2)

V kurzu bude probrána druhá polovina učebnice New English File Advanced.

 

CO SE S NÁMI ZA ROK NAUČÍTE? *

 • Gramatika
  Student má možnost nejen znovu se vrátit k různým gramatickým jevům a vidět je v nových souvislostech, doplněné o další významy a varianty použití, ale také se seznámit s novými způsoby vyjádření určitých skutečností, s novými vazbami a větnými strukturami. Jde o různé podoby modálních sloves, specifika sloves smyslového vnímání, užívání gerundií a infinitivů, vazby pro popis budoucích dějů, vynechávání a nahrazování určitých částí věty, zdůrazňování.
   
 • Slovní zásoba
  Studentova slovní zásoba se rozšiřuje o synonymní ekvivalenty ke slovům běžně používaným a o nové výrazové prostředky k známým i méně známým tématům (pohyb, zdraví, cestování, příroda, jídlo, sport, humor) tak, aby byl student schopen se vyjadřovat podrobněji a přesněji. Důraz je kladen také na slovotvorbu.
   
 • Mluvení
  Student má příležitost dále rozvíjet svůj mluvený projev tak, aby dosáhl co největší plynulosti a spontánnosti a uměl vyjádřit a obhájit své názory a stanoviska v diskusi i delším souvislém monologu.
   
 • Čtení
  Snadno čte články a pojednání obsahující náročnou slovní zásobu i komplikované gramatické prostředky a dokáže si poradit i s odbornými texty.
   
 • Poslech
  Student si poradí téměř s jakýmkoli druhem mluveného projevu – rozhovorem, diskusí, zprávou či přednáškou.
   
 • Psaní
  Studentovi nečiní problémy vytvořit jasně a přirozeně formulované, náležitě uspořádané, podrobné texty na složitá témata, psané odpovídajícím jazykem a stylem, jako je zpráva, úvaha nebo stížnost.

* Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 2x45minut týdně.

Po zvládnutí této úrovně je možné pokračovat přípravou na cambridgeskou zkoušku CAE.