Úroveň B2 +

Pokročilí (2)

V kurzu bude probrána druhá polovina učebnice English File Upper-intermediate.

Používáme nejnovější učebnice English File third edition !

CO SE S NÁMI ZA ROK NAUČÍTE? *

 • Gramatika
  U studenta se předpokládá znalost všech podstatných gramatických prostředků a gramatické učivo je dále rozvíjeno směrem k podrobnějšímu výkladu jejich uplatnění, ať už se jedná o slovesa následovaná infinitivem a gerundiem, pravidla pro užívání členů u obecných i zeměpisných jmen, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména nebo přací či vztažné věty a spojovací výrazy k vyjádření kontrastu a účelu.
 • Slovní zásoba
  Student ovládne značně široký repertoár slovní zásoby k více abstraktním a odborným tématům jako jsou svět hudby, spánek, média, důležité historické události, problémy spojené s životem ve velkých městech, věda a technika, reklama a podnikání, vývoj jazyka.
 • Mluvení
  Student dokáže komunikovat poměrně spontánně, plynule a gramaticky správně, aniž by musel příliš omezovat rozsah toho, co chce říci.
 • Čtení
  Student se snadno zorientuje i v celkem složitě formulovaných , odborných textech a to i tehdy, když obsahují pro něho neznámé výrazy a obraty.
 • Poslech
  Nabyté znalosti studentovi dovolují porozumět i v případě, že se mluvčí vyjadřuje o složitých, abstraktních tématech a jeho projev obsahuje nové a neobvyklé formulace.
 • Psaní
  Student se učí, jak texty, které píše (dopisy, pojednání, eseje), lépe formulovat a uspořádat. Dokáže se vhodnou písemnou formou a za použití vhodných výrazových prostředků vyjádřit k danému zadání.

* Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 2x45minut týdně.