Úroveň B1

středně pokročilí (1)

V kurzu bude probrána první polovina učebnice  English File Intermediate.

Používáme nejnovější učebnici English File third edition !

CO S NÁMI ZA ROK NAUČÍTE? *

Gramatika
Gramatické časy jsou prezentovány nikoli izolovaně, nýbrž komplexněji, aby se zdůraznily rozdílné oblasti jejich použití - přítomný a minulý čas prostý v kontrastu k přítomnému a minulému času průběhovému, různé způsoby vyjádření budoucnosti, předpřítomný čas prostý ve srovnání s minulým časem prostým a předpřítomným časem průběhovým. Student se znovu a podrobněji vrací ke stupňování přídavných jmen a příslovcí a získává nové poznatky o modálních slovesech užitých ve svém základním významu i pro spekulace, časových větách, prvním a druhém kondicionálu.
Slovní zásoba
Slovní zásoba se dále prohlubuje jak v tématech již probíraných - jídlo, sport, rodina, charakterové vlastnosti, cestování a dopravní prostředky, bydlení - tak i v tématech nových - peníze, chování, popis lidí, vzdělání, přátelství.
Mluvení
Student se bez větších potíží dokáže vyjádřit k mnoha tématům na úrovni čistě osobní i obecnější a reagovat v mnoha situacích.
Čtení
Student si dokáže přečíst i delší, složitěji koncipované texty popisující různé aspekty našeho života.
Poslech
Student porozumí i delším a z hlediska slovní zásoby a gramatiky rozmanitějším dialogům a monologům, pokud se zakládají na probraných tématech.
Psaní
Student dokáže produkovat texty (dopisy, příběhy, popisy) které se už výhradně neopírají o konkrétní vzory, ale které jsou vytvořeny samostatněji a ukazují studentovu schopnost využít nabytých znalostí k vyjádření vlastních názorů a zážitků .


* Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 2x45minut týdně.