Úroveň B1+

středně pokročilí (2)

V kurzu bude probrána druhá polovina učebnice English File Intermediate.

Používáme nejnovější učebnice English File third edition !

CO SE S NÁMI ZA ROK NAUČÍTE? *

 • Gramatika
  Student si utřídí, prohloubí a upevní své znalosti výrazů množství, členu určitého a neurčitého, vazeb s infinitivem a gerundiem, nepřímé řeči, trpného rodu, vztažných vět, kondicionálů a frázových slovech.
 • Slovní zásoba
  Student získá novou slovní zásobu potřebnou ke komunikaci o životě ve městech, životním stylu mužů a žen, problémech spojených s hledáním zaměstnání a s nakupováním, o filmech, o knihách, o životě významných lidí.
 • Mluvení
  Student se učí komunikovat stále více o abstraktních a kulturních tématech.
 • Čtení
  Student čte s porozuměním články a zprávy, které se zabývají současnými problémy a které disponují celou řadou výrazových prostředků, nicméně se stále vyhýbají příliš komplikovaným formulacím.
 • Poslech
  Student chápe smysl rozmanitých a přirozených (nikoli však příliš odborných a komplikovaných) rozhovorů, vyprávění a rozhlasových pořadů týkajících se života současné společnosti.
 • Psaní
  Student je schopen vytvořit i náročnější a formálnější texty, v nichž je třeba uplatnit specifičtější slovní zásobu a složitější gramatické prostředky, jako je životopis a žádost o práci, filmová recenze nebo novinový článek.

* Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 2x45minut týdně.

Po zvládnutí této úrovně je možné pokračovat přípravou na cambridgeskou zkoušku PET.