Úroveň A2

mírně pokročilí

V kurzu bude probrána první polovina učebnice English File Pre-intermediate.

Používáme nejnovější učebnice English File third edition !

 

CO S NÁMI ZA ROK NAUČÍTE?

 

 • Gramatika
  Student si prohloubí své znalosti přítomných (prostý a průběhový), minulých (prostý a průběhový) a budoucích časů (vazba „going to“ a „will“) a předpřítomného času. Znovu si procvičí užívání frází pro srovnávání (druhý a třetí stupeň přídavných jmen). Seznámí se se slovesy, po nichž následuje infinitiv, a se slovesy, po nichž následuje tvar –ing. Naučí se používat základní modální slovesa.
 • Slovní zásoba
  Základní slovní zásoba je obohacena o výrazy potřebné k detailnějšímu popisu lidí (vlastnosti, části těla, oblečení), k popisu událostí, které se staly nebo nastanou (dovolená, cestování, sport, plány do budoucna, problémy každodenního života, věci, které nás těší).
 • Mluvení
  Student dokáže hovořit nejen o sobě, o své rodině a svých přátelích, ale taktéž se dokáže jednoduše vyjádřit k problémům, které se ho bezprostředně netýkají.
 • Čtení
  Student je schopen číst nekomplikované texty týkající se šíršího okruhu témat a obsahující širší spektrum slovní zásoby i gramatických jevů.
 • Poslech
  Student chápe i delší promluvy, pokud jde o známá témata.
 • Psaní
  Student umí uplatnit naučenou slovní zásobu a gramatiku v jednodušších souvislých textech popisujících různé osoby, místa, zážitky a dojmy (neformální i jednoduché formální dopisy a emaily, krátké popisy a příběhy).

 

Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 2x45minut týdně.