Úroveň A 1

začátečníci (1)

V kurzu bude probrána první polovina učebnice English File Elementary.

Používáme nejnovější učebnice English File third edition !

CO SE S NÁMI ZA ROK NAUČÍTE? *

 • Gramatika
  Student si znovu procvičí tvary slovesa „být“ a osobních i přivlastňovacích zájmen, věty i otázky v přítomném čase prostém, používání modálního slovesa „moci“ i sloves jako „mít rád“ a ve větší míře se zaměří na minulý čas pravidelných i nepravidelných sloves.
 • Slovní zásoba
  Student si zopakuje a rozšíří slovní zásobu týkající se rodinného života, zaměstnání, běžného dne, volného času, jídla, nakupování a cestování.
 • Mluvení
  Student zvládne krátkou konverzaci o známých a běžných skutečnostech – seznámení se, rozhovor v hotelu, v obchodě, v restauraci.
 • Čtení
  Student rozumí krátkým, jednoduchým textům popisující bězný život lidí v různých zemích i jednoduchému vyprávění v minulém čase.
 • Poslech
  Student je schopen porozumět jednoduchým monologům i dialogům a z poslechu vytáhnout potřebné informace.
 • Psaní
  Student dokáže stručně opovědět na neformální email či dopis, popsat svůj oblíbený den, svého kamaráda i své zážitky z dovolené.

* Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 2x45minut týdně.