Úroveň A0

úplní začátečníci

V kurzu bude probrána učebnice New English File Beginner.

 

CO SE S NÁMI ZA ROK NAUČÍTE? *

 • Gramatika
  Student se naučí používat sloveso být, zájmena osobní i přivlastňovací, přítomný čas prostý, modální sloveso „moci“, sloveso „mít rád“ a seznámí se se základy minulého času prostého a budoucího času.
   
 • Slovní zásoba
  Student zvládne nejzákladnější slovní zásobu: číslovky, národnosti, barvy, pojmenování pro běžné předměty, základní přídavná jména a slovesa, názvy rodinných příslušníků a nejčastějších zaměstnání, jednoduché výrazy týkající se denního programu, jídla, koníčků a cestování.
   
 • Mluvení
  Student dokáže za pomocí velmi jednoduchých frází popsat sebe a svůj každodenní život a je schopen odpovídat na jednoduché otázky.
   
 • Čtení
  Student rozumí velmi krátkým a jednoduše formulovaným textům obsahujícím základní výrazy a základní fráze.
   
 • Poslech
  Student nejprve rozpoznává izolované fráze a věty a později se učí porozumět krátkým dialogům.
   
 • Psaní
  Student umí vyplnit formuláře dotazující se na osobní údaje nebo napsat podle vzoru krátký text vztahující se k běžným záležitostem všedního dne, velmi jednoduchý dopis či email nebo pohlednici z dovolené.

* Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 2x45minut týdně.